Reglement

Toelatingsvoorwaarden

Schoolreglement van Dansschool “Ghoenghroe ki Pukar”, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken, onder nummer 27188554

1. Aanmelding bij Dansschool “Ghoenghroe ki Pukar” kan uitsluitend, door middel van een inschrijfformulier geschieden. U dient hierbij een kopie van uw paspoort en laatste bankafschrift te overleggen. Met Ooievaarspas dient u ook een kopie van uw pas af te geven.

2. De inschrijving is pas van kracht als men de inschrijfkosten/administratie € 12,50 éénmalig per jaar in januari en het lesgeld voor het te volgen kwartaal € 124,- op de eerste lesdag van ieder kwartaal heeft betaald.*

3. De inschrijving dient per jaar te worden verlengd. De administratiekosten bedragen € 12,50 per jaar.*

4. Het lesgeld per kwartaal bedraagt € 124,- en dient elke eerste lesdag van het nieuwe kwartaal betaald te worden op bankrekeningnummer ABN AMRO NL03ABNA 0622430300 t.n.v. Ghoenghroe ki Pukar met voornaam en achternaam van de leerling. Voor Ooievaarspaskorting zie website voor eigen bijdrage.

Bij herhaaldelijk te late betalingen kan de toegang tot de lessen ontzegd worden en volgt er een aanmaningsbrief met aanmaningskosten. Bij te late betaling wordt er € 5,- verhoging in rekening gebracht. Aanmaning is € 15, – extra via onze administratie kantoor. Restitutie van cursusgeld is nimmer mogelijk.*

5. De lessen, met een tijdsduur van 1 uur, vinden viermaal in de maand plaats, 12 lessen per kwartaal. Extra lessen niet meegerekend.

6. Volgens handhaving van de normen voor de schoolvakanties, is Dansschool “Ghoenghroe ki Pukar” gedurende alle schoolvakanties en feestdagen gesloten.

7. Het lesgeld voor de danslessen wordt per kwartaal in rekeninggebracht. Het bedrag ad € 122,- per kwartaal is voor het gehele jaar berekend. Hierdoor gaat de betaling in de vakantieperiode zoals gewoonlijk door.*

8. Bij een kijkdag dient men dit vóór de aanvang van de les te melden aan de dansdocent. Een kijkdag voor geïnteresseerden, die een les willen proefdansen, is kosteloos. Voor ouders is het toegestaan om een les mee te kijken, mits dit van tevoren is gemeld bij de dansdocent.*

9. Leerlingen zullen alleen na goedkeuring van de dansdocent tot Dansschool “Ghoenghroe ki Pukar” worden toegelaten.

10. Elke leerling krijgt de gelegenheid om de opleiding een jaar te proberen. Mocht men onverhoopt de eindexamens na het eerste jaar niet halen, dan kan – in uitzonderlijke gevallen – deze periode aansluitend verlengd worden. Dansschool “Ghoenghroe ki Pukar” behoudt zich het recht voor om op elk moment een leerling de toegang tot de lessen te ontzeggen.

11. Leerlingen mogen onder geen enkele voorwaarde lessen van andere dansdocenten volgen, of andere acties ten behoeve publiciteit en media ondernemen, zonder de Directie van Dansschool “Ghoenghroe ki Pukar” hiervan op de hoogte te stellen.

12. Tweemaal per jaar zullen er examens worden afgenomen. De examens worden individueel afgenomen, geregistreerd en gedocumenteerd. De studenten worden getoetst op hun kennis inzake onder andere het Hindoeïsme, de Praatena, de inhoudelijke betekenis van het lied, handgebaren binnen de normen van Bharata Natayam, opkomst en verlaten van het podium, de groet naar het publiek toe, alsmede een woord van dank en/of een presentje in ontvangst nemen van de gastvrouw/heer op het podium. Kleedkamerregels en discipline van de danser(es) behoren ook tot de kennis van een leerling van Dansschool “Ghoenghroe ki Pukar”. Vanaf het tweede jaar telt een eigen choreographie van een lied ook als examen- onderdeel en is er een ander dansdeskundige aanwezig om de leerlingen te beoordelen, samen met de dansdocent, tijdens het examen. De snelheid en de gezichtsuitdrukking tellen dubbel mee tijdens een examen en worden hierdoor zwaarder beoordeeld.

Dansschool Ghoenghroe ki Pukar is officieel gerechtigd om leerlingen na 6 jaar te laten afdansen in Bollywooddans. Hiervoor gelden aparte toelatingsvoorwaarden.

13. Certificaten en diploma’s zullen alleen aan leerlingen uitgereikt worden, die aan de eisen van de eindexamens voldaan hebben. Het is aan de leerlingen van Dansschool “Ghoenghroe ki Pukar” niet toegestaan om meer dan 15% van de danslessen te verzuimen.

14. Opzegging van de deelname aan de danslessen dient plaats te vinden met inachtneming van een termijn van een maand. Gedurende dat opzegtermijn blijven alle hierboven genoemde verplichtingen over en weer van kracht, omdat er een plaats voor een leerling wordt gereserveerd.

15. Leerlingen mogen niet afwezig zijn, zonder voorafgaande toestemming van de dansdocent. Leerlingen, die langer dan een werkweek – zonder opgaaf van reden tot verzuim – afwezig zijn, kunnen geroyeerd worden.

16. De leerlingen dienen ruim vijf minuten vóór aanvang van de danslessen aanwezig te zijn. Het is niet toegestaan om in de dansruimte te wachten op de les.

17. Indien men niet zelf deelneemt aan de danslessen, dan is het niet toegestaan om de dansruimte te betreden. Open dagen om de lessen bij te wonen worden een week van tevoren aangemeld.

18. Zonder voorafgaande toestemming van de dansdocent, is het niet toegestaan audio/video-opnamen te maken tijdens de danslessen. Gemaakte audio of video van alles wat met Dansschool Ghoenghroe ki Pukar te maken heeft, mag niet zonder toestemming van de directie, worden gepubliceerd.

19. Etenswaren kunnen niet in de pauze genuttigd worden, drank is toegestaan.

20. Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor hetgeen zij tijdens de danslessen aan conditie opbouwen. Heeft men lichamelijke klachten, dan dient dit vóór aanvang van de les gemeld te worden aan de dansdocent.

21. Iedere leerling dient zich gedisciplineerd, voorbeeldig en respectabel te gedragen tijdens en buiten de danslessen. Dansschool “Ghoenghroe ki Pukar” is gerechtigd om – bij overtreding van deze bepaling – het lidmaatschap terstond te ontbinden. De gedrags-regels gelden ook voor buiten bij de toegangsdeur en de directe omgeving van de dansschool.

22. De leerlingen dienen zich te houden aan de kledingvoorschriften, die voor de les worden aangegeven. Tevens geldt voor de meisjes, dat zij om de beide polsen armbanden dienen te dragen, oorbellen in te hebben en een ketting om de hals te dragen. Elke leerling dient in het bezit te zijn van ghoenghroe’s.

23. Al het benodigde lesmateriaal (danskleding en dansattributen) kan tegen betaling bij de dansschool “Ghoenghroe ki Pukar” aangeschaft worden. Tijdens een prestigeshow dient men in het bezit te zijn van een eigen danskostuum. Naast het aanschaffen van een eigen kostuum, biedt dansschool “Ghoenghroe ki Pukar” ook een mogelijkheid tot het huren van danskostuums voor prestigeshows, tegen het daarvoor geldende tarief.*

24. Schade, die wordt aangebracht aan eigendommen van Dansschool “Ghoenghroe ki Pukar”, zal op de desbetreffende leerling verhaald worden.

25. Het is niet toegestaan, dat leerlingen – gedurende hun opleiding – elders zelfstandig in publieke sfeer optredens verzorgen, zonder dat Dansschool “Ghoenghroe ki Pukar” hiervoor toestemming heeft verleend.

26. Het is verboden om een dansitem, dat is gechoreografeerd door de danslerares, ten uitvoer te brengen, elders dan waar Dansschool “Ghoenghroe ki Pukar” dit aangeeft.

27. Bij optredens, die gearrangeerd zijn door Dansschool “Ghoenghroe ki Pukar”, is het niet toegestaan om op eigen initiatief de dans­kostuums en de make-up te bepalen, zonder overleg met de dans­docent.

28. De website beantwoordt de meest voorkomende vragen. Zijn er toch nog vragen, dan dient u deze telefonisch te stellen; tijdens het telefonische spreekuur van 09.00 uur – 13.00 uur, telefoonnummer 06-15 10 72 60. Tijdens de pauze en gedurende de les worden er geen vragen beantwoord.